Valtuuskunnan työjärjestys

Lääketieteenkandidaattiseura ry:n Valtuuskunnan työjärjestys

Valtuuskunnan vahvistama 12.01.2016

Sisällysluettelo

1§ Yleistä

Sen lisäksi mitä Seuran säännöissä valtuuskunnasta mainitaan, noudatetaan
valtuuskunnan toiminnassa tätä työjärjestystä sekä yleistä kokouskäytäntöä.

2§ Kokouskutsu

Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan
estynyt, varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan koolle kutsumisesta määrätään Seuran
säännöissä pykälässä 13. Kutsu valtuuskunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista
sekä mahdolliset liitteet koskien kokouksessa käsiteltäviä asioita lähetetään
kirjallisena tai sähköisessä muodossa valtuuskunnan jäsenille vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta. Arkaluontoisissa asioissa puheenjohtajan on harkintansa
mukaan mahdollista olla toimittamatta liitteitä etukäteen sähköisessä muodossa.

3§ Osallistuminen kokoukseen

Valtuuskunnan jäsen on velvollinen ilmoittamaan ennalta sekä läsnä- että
poissaolostaan kokouksessa valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hänen nimeämälleen
henkilölle.

4§ Esityslista

Kokoukseen otetaan käsiteltäväksi puheenjohtajan esityslistalle merkitsemät asiat,
muu kuin esityslistalla oleva asia voidaan ottaa esille mikäli valtuuskunta niin päättää.
Esityslistaan kirjataan mahdolliset valmiit päätösehdotukset. Tämä on toivottava
menettely erityisesti hallitukselta tulevissa asioissa.

5§ Läsnäolo-oikeus

Valtuuskunnan kokoukset ovat julkisia ja jokaisella Seuran jäsenellä on läsnäolo-
oikeus sekä valtuuskunnan puheenjohtajan luvalla puheoikeus kokouksessa.

Katsoessaan tarpeelliseksi puheenjohtaja voi tehdä läsnäolon suhteen rajoituksia.

6§ Esteellisyys

Valtuuskunnan jäsen on esteellinen osallistumaan häntä henkilökohtaisesti koskevan
asian päätöksentekoon. Esteellisyyskysymyksen ratkaisee valtuuskunnan
puheenjohtaja, erimielisyyden sattuessa valtuuskunta yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.

7§ Järjestäytyminen

Valtuuskunnan kokouksessa puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja tai
valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Esteen heille sattuessa valtuuskunta valitsee
keskuudestaan esteen ajaksi väliaikaisen puheenjohtajan.
Sihteerin tehtävästä kokouksessa vastaa pääsihteeri. Pääsihteerin ollessa estynyt
valtuuskunta valitsee keskuudestaan henkilön hoitamaan sihteerin tehtävää esteen
ajaksi.

8§ Päätöksenteko

Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Valtuuskunnan päätökseksi
tulee se kanta, joka on saanut taakseen enemmistön äänistä. Vaalit ja äänestykset
toimitetaan yhden jäsenen sitä vaatiessa suljetuin lapuin. Äänten mennessä tasan tulee
päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaalissa,
jossa ratkaisee arpa.

9§ Pöydällepano

Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen,
mikäli vähintään yksi kolmasosa (1/3) paikalla olevista valtuuskunnan jäsenistä niin
vaatii. Pöydällepanosta toistamiseen päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

10§ Kokouksen pöytäkirja

Valtuuskunnan kokouksesta pöytäkirjan laatii pääsihteeri tai hänen ollessa estynyt
valtuuskunnan keskuudestaan valitsema henkilö. Pöytäkirjan kirjoittamiseen on
kokouksen jälkeen aikaa seitsemän (7) päivää, jonka jälkeen se lähetetään
sähköpostitse valtuuskunnalle kommentoitavaksi. Valtuuskunnalla on seitsemän (7)
päivää aikaa kommentoida pöytäkirjaa. Tämän jälkeen pöytäkirjantarkastajilla ja
puheenjohtajalla on neljätoista (14) päivää aikaa allekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja
tuodaan valtuuskunnan seuraavaan kokoukseen läpikäytäväksi.

11§ Lisäykset ja muutokset

Tämän työjärjestyksen hyväksyy ja sitä muuttaa Seuran valtuuskunta.