Säännöt

Lääketieteenkandidaattiseura ry:n säännöt

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät
Valtuuskunnan hyväksymät 8.5.2019

Sisällysluettelo

I Yleisiä määräyksiä

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lääketieteenkandidaattiseura ry, jäljempänä Seura, ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on edustaa jäseniään ja ajaa heidän etujansa opinnollisissa, ammatillisissa ja sosiaalisissa asioissa. Seura kehittää jäsenissään ammatillisista vastuuntuntoa sekä edistää lääketieteen opiskelijoiden valveutuneisuutta lääketieteellisissä, terveydenhuoltopoliittisissa ja muissa yhteiskunnallisissa asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura:

 • tekee aloitteita ja kannanottoja opinnollisissa, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa asioissa
 • harjoittaa käytännöllistä jäsenpalvelutoimintaa
 • järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia ja muita tilaisuuksia
 • edistää jäsenistön piirissä tapahtuvaa kerho- ja kulttuuritoimintaa
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin ja ammattialan yhdistyksiin

Seuralla on Seuran valtuuskunta, jäljempänä valtuuskunta, ja Seuran hallitus, jäljempänä hallitus.

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenkelpoisuus

Seuran varsinaiseksi jäseneksi on oikeutettu hakemaan jäsenehdot täyttävä henkilö. Seuran varsinaiselta jäseneltä edellytetään perustutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa.

Seuran ulkojäseneksi on oikeutettu hakemaan ulkojäsenyyden jäsenehdot täyttävä henkilö. Seuran ulkojäsenen on opiskeltava Helsingin yliopistossa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Oikeus koskee myös vaihto- ja jatko-opiskelijoita.

Seuran alumnijäseneksi voidaan hyväksyä Seuran entisiä jäseniä ja erikseen perustelluista syistä myös muita Seuran ulkopuolisia henkilöitä, joilla katsotaan olevan riittävät yhteydet Seuran toimintaan.

Jäseneksi ottamisen vahvistaa hallitus sille osoitetun anomuksen perusteella.

4§ Jäsenyyden päättyminen

Hallitus erottaa varsinaisen jäsenen lukukauden lopussa, jolloin asianomainen jäsen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon, tai hänen jäsenkelpoisuutensa muusta syystä päättyy. Mikäli jäsen on jonkin Seuran elimen toimihenkilö, hänen jäsenyytensä päättyy vasta kyseisen toimikauden päättyessä.

Jos jäsen haluaa erota Seuran jäsenyydestä, hänen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla asiasta valtuuskunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen kahdesta muistutuksesta huolimatta kolmenkymmenen (30) päivän ajan, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi Seurasta. Huomautusten välillä tulee olla vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

Hallitus voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka on käyttäytynyt Seuran etujen tai toimintaperiaatteiden vastaisesti tai laiminlyö jäsenvelvoitteensa. Erottamispäätöksen on oltava yksimielinen. Erottamispäätöksestä on oikeus valittaa valtuuskunnalle. Valitus on tehtävä kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa. Valitusajan umpeuduttua ero astuu voimaan välittömästi, ellei päätöksestä ole valitettu.

5§ Kunniajäsenet

Seura voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka erittäin arvokkaalla tavalla ovat tukeneet Seuran pyrkimyksiä tai joille Seura muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää valtuuskunta yksimielisellä
päätöksellä.

6§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jokainen Seuran jäsen on velvollinen toimimaan Seuran tarkoitusperien mukaisesti sekä käyttäytymään ja esiintymään Seuran arvoa vastaavalla tavalla.

Seuran varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia ja voivat toimia Seuran luottamustehtävissä.

Jokaisella Seuran varsinaisella jäsenellä on oikeus seurata valtuuskunnan kokouksia sekä puheenjohtajan luvalla myös käyttää puhevaltaa. Katsoessaan tarpeelliseksi kokouksen puheenjohtaja voi tehdä rajoituksia läsnäolon suhteen. Valtuuskunnan puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Seuran varsinaisilla jäsenillä on oikeus tutustua valtuuskunnan ja hallituksen pöytäkirjoihin, ellei hallitus tee rajoituksia pöytäkirjojensa suhteen. Hallituksen pöytäkirjat ovat kuitenkin aina valtuuskunnalle julkisia.

Seuran ulkojäsenet eivät ole vaalikelpoisia eivätkä voi toimia valtuuskunnassa tai hallituksessa tai pääsihteerinä.

Ulko- ja alumnijäsenten eduista valtuuskunta päättää erikseen.

7§ Jäsenmaksu

Jokainen jäsen on velvollinen suorittamaan Seuralle jäsenmaksun, jonka suuruuden valtuuskunta vuosittain erikseen määrää. Jäsenmaksusta ovat kuitenkin vapautettuja kunniajäsenet sekä asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavat jäsenet. Lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan myöntää yksittäiselle jäsenelle vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta tietoonsa tulleiden poikkeuksellisten syiden, kuten sairauden, opiskelijavaihdon tai vanhempainvapaan perusteella.

8§ Toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

9§ Hallinto ja toimivaltasuhteet

Seuran jäsenistö käyttää päätösvaltaansa valitessaan vaaleilla valtuuskunnan.

Seuran korkeimpana päättävänä elimenä valtuuskunta käyttää yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen jäsenille kuuluvaa päätösvaltaa ottaen huomioon sääntöjen asettamat rajoitukset.

Valtuuskunnan vaalin toimittamista varten valtuuskunta asettaa vaalilautakunnan. Valtuuskunnan vaalin toimittamisesta säädetään tarkemmin näiden sääntöjen 11§:ssä ja erillisessä vaaliohjesäännössä.

Valtuuskunta valitsee toimivan hallituksen.

Valtuuskunta ja hallitus voivat lisäksi asettaa pysyviä tai väliaikaisia valiokuntia tai työryhmiä.

Seuran henkilövalinnat täytetään avoimella hakumenettelyllä, ellei muu menettely ole erityisesti perusteltu.

II Valtuuskunta

10§ Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluvat puheenjohtaja sekä kaksikymmentä (20) muuta jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä. Valtuuskunnan toimikausi kestää yhden vuoden ja alkaa joulukuun 1. päivänä.

Hallitukseen valittu valtuuskunnan jäsen on toimikautensa ajan estynyt toimimasta valtuuskunnassa. Hallituksen toimintaan keskeisesti osallistuvien virkailijoiden estyneisyydestä toimia valtuuskunnassa säädetään erikseen virkailijaohjesäännössä. Mikäli valtuuskunnan jäsenen tilalle on toimikauden aikana kutsuttava varajäsen, tapahtuu tämä vaaliohjesäännön mukaisesti.

11§ Valtuuskunnan vaali

Valtuuskunta valitaan välittömällä, salaisella ja suhteellisella, yhdistyslain 29 §:n 3 mom:n 2 kohtaan perustuvalla vaalilla. Vaalissa äänioikeutettuja henkilöitä ovat Seuran varsinaiset jäsenet, jotka on hyväksytty Seuran jäseneksi viimeistään vaalia edeltäneenä lokakuun 15. päivänä.

Valtuuskunnan vaali pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Sen toimittamisesta ja järjestelyistä vastaa vaalilautakunta.

Valtuuskunnan vaalissa voi äänestää valtuuskunnan niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Valtuuskunnan vaalissa ehdolle voi asettua jokainen Seuran varsinainen jäsen.

Ylimääräinen valtuuskunnan vaali pidetään silloin, kun hallitus yksimielisesti tai valtuuskunnasta enemmistö katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa Seuran äänioikeutetuista jäsenistä anoo sitä ilmoittamansa asian vuoksi kirjallisesti hallitukselta. Ylimääräinen vaali tulee pitää yhden (1) kuukauden kuluessa.

Valtuuskunnan vaalista ilmoitetaan vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen ehdokasasettelun alkamista Seuran jäsenet tavoittavilla sähköpostilistoilla. Ilmoituksesta on käytävä ilmi toimitettavan vaalin aikataulu.

Tarkemmin vaalilautakunnan kokoonpanosta ja vaalin toimittamisesta määritellään vaaliohjesäännössä.

12§ Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on:

 • valita keskuudestaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 • valita hallituksen muodostaja; valita hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet ja erottaa heidät;
 • valita pääsihteeri ja muut hallituksen virkailijat; valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
 • päättää Seuran jäsenmaksuista, talousarvioista sekä lisätalousarvioista;
  käsitellä hallituksen antamat toimintakertomus ja -suunnitelma sekä päättää niiden aiheuttamista
  toimenpiteistä;
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  tilivelvollisille;
 • hyväksyä Seuran säännöt, valtuuskunnan työjärjestys, hallituksen työjärjestys, omistajastrategia sekä
  ohjesäännöt;
 • valita Seuran edustajat Seuran ulkopuolisiin toimielimiin.

Lisäksi valtuuskunta päättää asioista, jotka muualla näissä säännöissä, taloussäännössä tai muissa ohjesäännöissä on määrätty valtuuskunnan ratkaistaviksi tai jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi saattaa valtuuskunnan ratkaistaviksi.

13§ Valtuuskunnan kokoontuminen

Valtuuskunta kokoontuu valtuuskunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. Valtuuskunnan syyskokous pidetään joulukuussa ja kevätkokous huhti- tai toukokuussa. Uuden valtuuskunnan ensimmäisenä kokouksena toimivan syyskokouksen kutsuu koolle edellisen valtuuskunnan puheenjohtaja, ja hän johtaa puhetta, kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. Valtuuskunta
kokoontuu muulloinkin, kun valtuuskunta tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään viidesosa valtuuskunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. Tällöin kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa.

Varsinaisessa syyskokouksessa

 • valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 • valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja;
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
 • päätetään Seuran jäsenmaksuista ja talousarviosta.

Varsinaisessa kevätkokouksessa

 • käsitellään hallituksen antamat toimintakertomus ja -kalenteri sekä päätetään niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
 • käätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä kirjallisena tai sähköisessä muodossa kullekin valtuuskunnan jäsenelle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Valtuuskunnan jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen toimitaan valtuuskunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun se on asianmukaisesti koolle kutsuttu, ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kymmenen (10) valtuuskunnan muista jäsenistä on paikalla.

Valtuuskunnan kokouksissa noudatetaan valtuuskunnan työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöä. Valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua valtuuskunnan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

14§ Ponsi ja kysely

Valtuuskunta voi hyväksyä hallitukselle osoitettuja ponsia. Hallitus on velvoitettu vastaamaan näihin valtuuskunnan seuraavassa kokouksessa, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua ponnen jättämisestä.

Kaksi valtuuskunnan jäsentä voi tehdä hallitukselle kyselyn määräasiasta. Kysely on toimitettava kirjallisesti laadittuna valtuuskunnan puheenjohtajalle, jonka on annettava se viipymättä tiedoksi hallitukselle. Hallituksen tulee antaa vastaus seuraavassa valtuuskunnan kokouksessa, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua kyselyn jättämisestä.

15§ Valtuuskunnan pöytäkirja

Valtuuskunnan kokouksessa sihteerin tehtävästä vastaa pääsihteeri. Valtuuskunnan kokouksesta laaditaan puheenjohtajan johdolla pöytäkirja, johon merkitään ainakin läsnäolleet jäsenet, käsitellyt asiat sekä niissä tehdyt ehdotukset, toimitetut äänestykset ja valtuuskunnan päätökset.

Valtuuskunnan kokouksesta tehdyn pöytäkirjan vahvistavat nimikirjoituksillaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

Valtuuskunnan jäsen voi esittää eriävän mielipiteen valtuuskunnan päätöksestä. Eriävä mielipide on esitettävä suullisesti kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Eriävää mielipidettä ei tarvitse perustella. Mahdolliset perustelut on toimitettava kirjallisena pöytäkirjaan merkittäviksi viimeistään kolmen päivän kuluttua kokouksesta. Kokouksen puheenjohtaja huolehtii, että eriävä mielipide ja sen esittäjä kirjataan kokouksen pöytäkirjaan.

Valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjan on oltava Seuran jäsenten luettavissa kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa kokouksesta.

III Hallitus

16§ Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen vaalikelpoista Seuran varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. Hallitus voi määrittää jäsenilleen vastuualueet. Hallituksella voi sen työjärjestyksen nojalla olla valiokuntia tai muita ryhmiä asioiden valmistelua ja muita tehtäviä varten. Hallituksen toimintatavoista voidaan tarkemmin määrittää hallituksen työjärjestyksessä.

Valtuuskunnan valitsema hallituksen muodostaja tekee hallituksen jäsenistä valtuuskunnalle esityksen, johon valtuuskunta ei ole sidottu.

17§ Hallituksen täydentäminen

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa, erotetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, voi hallituksen puheenjohtaja tehdä uudesta hallituksen jäsenestä valtuuskunnalle esityksen, johon valtuuskunta ei ole sidottu. Mikäli valtuuskunta hyväksyy esityksen, on esitetty henkilö valittu hallituksen jäseneksi.

Jos hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa tai eroaa tehtävästään, toimii hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtajana, kunnes valtuuskunta on viipymättä valinnut uuden hallituksen puheenjohtajan ja tarvittaessa täydentänyt hallituksen Seuran sääntöjen §16 edellyttämään pienimpään jäsenmäärään.

18§ Hallituksen tehtävät

Hallitus toimii Seurassa toimeenpanevana elimenä. Hallitus käyttää lisäksi Seuran puhevaltaa, kantaa ja vastaa Seuran puolesta tuomioistuimissa ja muissa viranomaiselimissä sekä tekee Seuran puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Hallitus valitsee edustajat Seuran omistamien yritysten yhtiökokouksiin, joissa hallituksen toimintaa ohjaa valtuuskunnan hyväksymä toimintasuunnitelma ja omistajastrategia.

Hallituksen on vuosittain annettava valtuuskunnalle kertomukset Seuran toiminnasta ja taloudesta sekä tilinpäätös. Nämä asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen 13§:n 3 momentissa tarkoitettua valtuuskunnan kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen mainittua valtuuskunnan kokousta.

19§ Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana vähintään kerran kuukaudessa sekä puheenjohtajan niin tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä näin vaatii. Tällöin kokous tulee pitää seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu hallituksen kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä kirjallisena tai sähköisessä muodossa kullekin hallituksen jäsenelle vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja noudatetaan hallituksen työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöä.

20§ Luottamuskysymys

Valtuuskunnalla on valta erottaa hallitus tai sen jäsen tehtävästään kesken toimikauden, mikäli hallitus tai sen jäsen ei nauti valtuuskunnan luottamusta.

Luottamuskysymys pannaan vireille joko viipymättä asian käsittelemistä varten koolle kutsuttavassa valtuuskunnan kokouksessa tai siten, että vähintään neljä (4) valtuuskunnan jäsentä pyytää valtuuskunnan puheenjohtajalta vähintään yhdeksän (9) päivää ennen valtuuskunnan muuta kokousta asian ottamista kokouksen esityslistalle.

Luottamuskysymystä vireille pantaessa luottamuskysymyksen syyt on jätettävä kirjallisesti perusteltuina valtuuskunnan puheenjohtajalle, jonka on viipymättä toimitettava ne edelleen hallitukselle.

Jos valtuuskunta toteaa, ettei hallitus tai sen jäsen nauti valtuuskunnan luottamusta, aloitetaan samassa kokouksessa toimenpiteet uuden hallituksen tai sen jäsenen valitsemiseksi.

IV Virkailijat

21§ Virkailijat

Valtuuskunta voi valita hallitukseen virkailijoita, jotka osallistuvat hallituksen toimintaan, mutta eivät ole äänioikeutettuja. Virkailijoita ovat ainakin valtuuskunnan puheenjohtaja sekä pääsihteeri.

Virkailijoiden toiminnasta säädetään erillisessä virkailijaohjesäännössä. Seuran toimielimen valitsema virkailija voidaan erottaa toimestaan, jos hän on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa. Erottamisen suorittaa valinnan tehnyt Seuran toimielin tai hallitus. Hallituksen päätöksestä voi valittaa valtuuskunnalle yhden (1) kuukauden aikana.

V Muita sääntöjä

22§ Ohjesäännöt

Seuran toiminnan muodoista ja menettelytavoista määrätään erillisissä ohjesäännöissä. Näitä ovat ainakin seuraavat.

vaaliohjesääntö;
taloussääntö; virkailijaohjesääntö;
merkkiohjesääntö;
omistajastrategia
Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistaa valtuuskunta.

23§ Seuran juhlat ja huomionosoitukset

Seura viettää vuosijuhlaansa maaliskuussa. Muiden Seuran juhlien järjestämisestä päättää hallitus.

Kunniajäsenyyden lisäksi valtuuskunta valitsee vuosittain jäsenistön ja hallituksen esityksistä ansiomerkin, kandin ansiomerkin ja aktiivisuusmerkin saajia. Kunniajäsenyyttä lukuun ottamatta näistä säädetään merkkiohjesäännössä.

Hallitus päättää myös toimenpiteistä, joilla on kunnioituksen, ilon, surun tai muun sen kaltaisen ilmauksen luonne, paitsi mitä 5§:ssä säädetään.

24§ Vaalit ja äänestäminen

Valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajan vaalissa valittavan tulee saada yli puolet annetuista äänistä. Valtuuskunnan kokouksessa ja Seuran monijäsenisissä toimielimissä ratkaisee äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä.

25§ Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä tai jompikumpi yhdessä valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa.

Oikeus Seuran nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Seuran nimenkirjoitusoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

26§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää valtuuskunta. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja että asia on kokouskutsussa mainittu.

Seuran ohjesääntöjen muuttamisesta päättää valtuuskunta.

27§ Seuran nimenmuutos ja Seuran purkaminen

Päätöksen Seuran nimenmuutoksesta tai Seuran purkamisesta tekee kaksi peräkkäistä eri vaaleilla valittua valtuuskuntaa. Kokousten välissä tulee olla myös vähintään yhden (1) kuukauden väli. Näissä kokouksissa ehdotuksen on saatava kolmen neljäsosan kannatus, ja asia on mainittava kokouskutsussa.

Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan Lääketieteen Opiskelijoiden Asuntola- ja Tukisäätiölle käytettäväksi lääketieteen opiskelijoiden hyväksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee varat käyttää Helsingin yliopistossa opiskelevien lääketieteen opiskelijoiden hyväksi.